کارشناس امور اداری

  نام و نام خانوادگی: راضیه قدیمی

  سمت: کارشناس امور اداری

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد / مدیریت آموزشی

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3933

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی