کارگزین

  نام و نام خانوادگی: حدیثه آریامنش

  سمت: کارگزین

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3921

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی