رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان

 

  نام و نام خانوادگی:  خدیجه سلیمانی

  سمت:  رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان

  مدرک تحصیلی: کارشناس معارف

  شرح وظایف

  تلفن: 33336001         داخلی :  3719

  نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی