رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان

 

  نام و نام خانوادگی:  مهندس مرضیه موحدین

  سمت:  رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

  شرح وظایف

  تلفن: 33336001         داخلی :  3915

  نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی