سمت: رابط آموزش کارکنان

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3915

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی