فرآیند برقراری کمک هزینه عائله مندی پرسنل زن معیل فرآیند برقراری کمک هزینه عائله مندی
فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج فرآیند تعیین محل خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان
فرآیند استفاده از  مرخصی ساعتی و محاسبه آن جهت کسر مرخصی استحقاقی فرآیند درخواست مرخصی بدون حقوق کمتر از 2 ماه
فرآیند اعلام شروع بکار نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان فرآیند دریافت هزینه مهد کودک
فرآیند شروع به کار فرآیند پرداخت پول لباس
فرآیند رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت پرسنل از پیمانی به رسمی آزمایشی فرآیند تحویل کالا از انبار
فرآیند خرید و تحویل کالاهای مصرفی  فرآیند خرید کالا
فرآیند مرخصی استحقاقی کارکنان غیر هیئت علمی فرآیند مرخصی استحقاقی اعضاء هیئت علمی
فرآیند مرخصی استعلاجی مشمولین قانون تامین اجتماعی فرآیند درخواست مرخصی بدون حقوق بیشتر  از 2 ماه
فرآیند مرخصی بدون حقوق کلیه کارکنان به جز دندان پزشکان