عضو هیات علمی
نام و نام خانوادگی : فریبا هاشمی حفظ آباد
سمت  : عضو هیات علمی گروه اتاق عمل / مدیر گروه
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد/پرستاری داخلی جراحی      
مرتبه علمی :
مربی
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
جزوه های آموزشی
چکیده مقالات
کتب
پست الکترونیک:  fhashemi@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3952
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی