نحوه صحیح Affiliation دانشگاه در مقالات فارسی و لاتین
                  
آدرس دانشگاه در مقالات لاتین:
Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
آدرس دانشگاه در مقالات فارسی:
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 


 نحوه صحیح
Affiliation دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی و لاتین

 
آدرس دانشکده پیراپزشکی در مقالات لاتین:
School of Paramedical, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
آدرس دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی:
دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران


 نحوه صحیح
Affiliation کمیته تحقیقاتی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی و لاتین

 
آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در مقالات لاتین:
Student Research Committee, School of Paramedical, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
           
آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی:
دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران