رابط امور بانوان

  نام و نام خانوادگی: زهرا ارجینی
  سمت: رابط امور بانوان
  مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / پرستاری        
  مرتبه علمی :
مربی
پست الکترونیک:  zarjini@qums.ac.ir
  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3920           مستقیم: 33350057-028
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی