مسئول روابط عمومی

 نام و نام خانوادگی: حمید ازمیری

 سمت: مسئول روابط عمومی

  مدرک و رشته تحصیلی: فوق دیپلم / فناوری اطلاعات
  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3920               مستقیم: 33350057-028
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

  راهنمای ارسال خبر