سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

  مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / هوشبری        
  مرتبه علمی :
مربی
  سوابق علمی و پژوهشی  لیست کتب
  جزوه های آموزشی  لینک سامانه پژوهان
  شرح وظایف  چکیده مقالات
پست الکترونیک:  sh.rastak@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3900        مستقیم: 33328212-028
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

فرم درخواست وقت ملاقات