معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسین احمدی
سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی / هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون        
مرتبه علمی : استادیار

سوابق علمی و پژوهشی

لینک سامانه پژوهان

پست الکترونیک : mh.ahmadi@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3937
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی