معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر يوسف اکبري شهرستانکي
سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی / سلامت در حوادث و بلایا          
مرتبه علمی : استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک : y.akbari@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3900
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی