معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 
  نام و نام خانوادگی: شهرام رستاک
  سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
  مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / هوشبری        
  مرتبه علمی :
مربی
  سوابق علمی و پژوهشی  لینک سامانه پژوهان
  جزوه های آموزشی لیست کتب
 چکیده مقالات
پست الکترونیک:  sh.rastak@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001-028     داخلی : 3900             مستقیم: 33328212-028
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
فرم درخواست وقت ملاقات