کتابخانه دانشکده پیراپزشکی
* شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده :       IR 202110001
 
* تاریخچه کتابخانه :
این کتابخانه از سال 1375 به صورت مشترک با کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شروع به فعالیت نمود و از سال 1380 تاکنون به صورت مستقل به ارائه خدمات پرداخته است.
سیستم نرم افزاری مورد استفاده، نرم افزار پارس اذرخش وسیستم رده بندی منابع، نظام رده بندی کتابخانه پزشکی کنگره آمریکا
(NLM  )میباشد.

سیستم کتابخانه به صورت قفسه باز می باشد و کلیه مراجعان امکان دسترسی مستقیم به داخل مخزن کتابخانه را دارند.

* بخشهای کتابخانه :  

 

الف .بخش مجموعه سازی :

در این بخش فرایند مجموعه سازی به صورت زیر انجام می پذیرد:

 

1-انتخاب منابع با توجه به درخواستهای  دانشجویان و اعضای هیات علمی           

2- تطبیق درخواستهای واصله با مجموعه موجود درکتابخانه و تعیین اولویت جهت خرید منابع

3- خریداری منابع

4-تثبیت منابع و ارجاع به بخش سازماندهی     

                                                         

 

ب. بخش سازماندهی واماده سازی منابع :

  در این بخش فرایند سازماندهی منابع به صورت رایانه ای و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش به صورت زیر انجام می پذیرد:

1-  فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی منابع

2-  رده بندی منابع بر اساس نظام رده بندی کتابخانه پزشکی کنگره آمریکا( NLM )

3-  آماده سازی منابع جهت ورود به کتابخانه                                                              

  

ج. بخش گردش و امانت :                                                                                                   

ارائه خدمات امانت، تمدید و رزرو منابع براساس آیین نامه درون کتابخانه در این بخش انجام می پذیرد .  
                                                         

* ساعت کار کتابخانه :
شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8 صبح لغایت 16:30 عصر 
پنجشنبه از ساعت  8 لغایت 13