پيوندهاي ويژه
فرم های الکترونیک
درباره ما
آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
کدپستی: 59811 -34197
پست الکترونیک: spm@qums.ac.ir
شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
شماره فکس:     33328213 -028
چارت سازمانی