مسئول امور هیات علمی دانشکده
معصومه ضیائیها


 

کارشناس امور هیات علمی دانشکده
مهوش جعفری مقدم