سمینار دانش کاربردی در علوم پزشکی در دو بخش سخنرانی و ارسال پوستر برگزار می شود. تعداد خلاصه مقالات برتر جهت اجرای سخنرانی 6 الی 8 مقاله می باشد که مدت اجرای هر سخنرانی نیم ساعت می باشد که 20 دقیقه آن زمان اجرای سخنرانی و 10 دقیقه زمان جهت پرسش و پاسخ از مقاله در نظر گرفته شده است. خلاصه مقالات از طریق "فرم الکترونیک جهت ارسال مقاله و شرکت در سمینار" ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی میگردند.

 
راهنمای ارسال خلاصه مقالات
پوستر سمینار
فرم الکترونیک جهت ارسال مقاله و شرکت در سمینار
پیگیری ارسال مقاله
نمونه فایل پاورپوینت جهت سخنرانی
نمونه فایل پاورپوینت جهت طراحی پوستر
چارچوب پیشنهادی طراحی پاورپوینت و پوستر
برنامه برگزاری سمینار دانشجویی"دانش کاربردی در علوم پزشکی"