سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر اعظم جنتی اصفهانی


 
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
زهرا برخورداری