سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر حسین احمدپور یزدی


 
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
زهرا برخورداری