سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
دکتر حسین احمدپور یزدی

 
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی
ریحانه جباری