نام و نام خانوادگی       سمت        تلفن
 داخلی
       
شرح
وظایف

آقای دکتر مهدی سهمانی رئیس دانشکده
 3900

آقای شهرام رستاک معاون آموزشی
3900

آقای دکتر محمدحسین احمدی معاون پژوهشی 3905

خانم زهرا ارجینی سرپرست امور فرهنگی 3934

آقای حمید ازمیری رئیس اداره امور عمومی 3920
مسئول روابط عمومی

آقای محمدعلی مهدیخانی مدیر امور مالی 3910

آقای دکتر محمدحسین احمدی سرپرست تحصیلات تکمیلی 3937

خانم زهرا سلطانی خیمه سری مربی آموزشی 3950

خانم مهین شفیع خانی مربی آموزشی - مسئول پراتیک 3927
مسئول اداره آموزش

آقای حبیب اله مهدی پور مربی آموزشی 3946

آقای جعفر قادرزاده مربی آموزشی 3947

آقای بابک رحمانی کارشناس آزمایشگاه 3942

خانم مهندس مرضیه موحدین مسئول سایت و کارشناس رایانه 3915
رابط آموزش کارکنان

خانم حدیثه آریامنش حسابدار 3911

خانم مریم زینانلو مسئول رشته علوم آزمایشگاهی 3925
کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم زهره ترابی مسئول رشته فوریتهای پزشکی 3929

خانم عصمت زارعی مسئول رشته هوشبری 3930

خانم محدثه سجادفر مسئول رشته اتاق عمل 3926

خانم شقایق پیشخوان کارشناس آزمایشگاه 3957

خانم معصومه فرمانی سرپرست کتابخانه 3960

خانم حمیرا حیدری کارشناس امور فرهنگی 3908

خانم افسر پهلوانی کارمند کتابخانه 3961

خانم طاهره درگاهی رابط برنامه استراتژیک 3931
کارشناس آزمایشگاه

خانم فاطمه محسنی
کارشناس پژوهش 3936

خانم ریحانه جباری کارشناس پژوهش 3936

خانم مریم یکتاطلب مسئول دبیرخانه 3922

آقای مهدی تقی زاده مسئول خدمات 3938

آقای قاسم علی بخشی مسئول دفتر ریاست 3900


خانم معصومه ضیائیها مسئول  واحد  EDO 3933
مسئول واحد امور هیات علمی

خانم معظمه پیشگاه رودسری کارشناس واحد EDO 3933

خانم مهوش جعفری مقدم کارشناس واحد امور هیات علمی 3711

خانم نازنین احمدزاده کارشناس آزمایشگاه 3958
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028