آقای دکتر رزاق محمودی
سرپرست دانشکده


 
آقای دکتر محمدحسین احمدی
معاون آموزشی
آقای دکتر محمدمهدی امام جمعه
معاون پژوهشی
آقای محمدرضا امامقلی
معاون اداری و مالی
خانم ناهید ساوه
معاون فرهنگی

 
آقای حسن بابایی راد
مسئول دفتر ریاست

 
خانم مریم زینانلو
مسئول اداره آموزش
مسئول رشته علوم آزمایشگاهی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم زهره ترابی
مسئول رشته فوریت های پزشکی

 
خانم عصمت زارعی
مسئول رشته هوشبری

 
خانم محدثه سجادفر
مسئول رشته اتاق عمل

 


 

آقای علی تقی زاده
رئیس اداره امور عمومی


 
آقای مهدی تقی زاده
مسئول خدمات

 
خانم مریم یکتاطلب
مسئول امور کلاسها

 
خانم حدیثه آریامنش
کارگزین
آقای قاسم علی بخشی
متصدی امور دفتری

 
خانم بتول امینی
عامل مالی دانشکده
آقای محمدعلی مهدیخانی
معاون عامل مالی

 
آقای علی محمدی رامندی
کارپرداز
آقای تقی کریمی
مسئول روابط عمومی و امین اموال

 

خانم زهرا سلطانی خیمه سری
مربی آموزشی

 
خانم مهین شفیع خانی
مربی آموزشی
آقای حبیب اله مهدی پور
مربی آموزشی
آقای جعفر قادرزاده
مربی آموزشی

 
آقای دکتر محمدحسین احمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
خانم معصومه فرمانی
سرپرست کتابخانه

 
خانم افسر پهلوانی
کارمند کتابخانه

 
خانم مهندس مرضیه موحدین
مسئول سایت و کارشناس رایانه
رابط آموزش کارکنان

 
خانم ریحانه جباری
کارشناس پژوهش

 


خانم شقایق پیشخوان
کارشناس آزمایشگاه

 
خانم نازنین احمدزاده
کارشناس آزمایشگاه

 خانم معصومه ضیائیها
مسئول واحد امور هیات علمی
مسئول  واحد  EDO

 
خانم خدیجه حسنی
کارشناس واحد EDO

 
خانم مینا روانبخش
کارشناس واحد امور هیات علمی