آقای دکتر علی صفری واریانی
رئیس دانشکده


 
آقای شهرام رستاک
معاون آموزشی


 
آقای دکتر محمدمهدی امام جمعه
معاون پژوهشی
آقای محمدرضا امامقلی
معاون اداری و مالی
آقای قاسم علی بخشی
مسئول دفتر ریاست

 
آقای دکتر محمدحسین احمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
 
 
 
 
 
 
خانم مهین شفیع خانی
مسئول اداره آموزش
مربی آموزشی

 
خانم مریم زینانلو
مسئول رشته علوم آزمایشگاهی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم زهره ترابی
مسئول رشته فوریتهای پزشکی

 
خانم عصمت زارعی
مسئول رشته هوشبری

 
خانم محدثه سجادفر
مسئول رشته اتاق عمل

 
خانم یاسمن هاتف مطبوع
مسئول کلاسها

  
آقای حمید ازمیری
رئیس اداره امور عمومی
مسئول روابط عمومی

 
آقای مهدی تقی زاده
مسئول خدمات

 
خانم مریم یکتاطلب
مسئول دبیرخانه

 
خانم فاطمه محسنی
کارشناس امور فرهنگی
دبیر نظام مشارکت

 آقای محمدعلی مهدیخانی
مدیر امور مالی

 
خانم حدیثه آریامنش
حسابدار
آقای علی محمدی رامندی
کارپرداز

 خانم زهرا سلطانی خیمه سری
مربی آموزشی

 
آقای حبیب اله مهدی پور
مربی آموزشی

 
آقای جعفر قادرزاده
مربی آموزشی

 
خانم معصومه فرمانی
سرپرست کتابخانه

 
خانم افسر پهلوانی
کارمند کتابخانه

 
خانم مهندس مرضیه موحدین
مسئول سایت و کارشناس رایانه
رابط آموزش کارکنان

 
خانم ریحانه جباری
کارشناس پژوهش

 

 

خانم شقایق پیشخوان
کارشناس آزمایشگاه

 
خانم طاهره درگاهی
کارشناس آزمایشگاه
رابط برنامه استراتژیک

 
خانم نازنین احمدزاده
کارشناس آزمایشگاه

 خانم معصومه ضیائیها
مسئول واحد امور هیات علمی
مسئول  واحد  EDO

 
خانم معظمه پیشگاه رودسری
کارشناس واحد EDO

 
خانم مهوش جعفری مقدم
کارشناس واحد امور هیات علمی