آقای دکتر علی صفری واریانی
رئیس دانشکده


 
آقای شهرام رستاک
معاون آموزشی


 
آقای دکتر محمدمهدی امام جمعه
معاون پژوهشی
آقای محمدرضا امامقلی
معاون اداری و مالی
خانم ناهید ساوه
معاون فرهنگی

 
آقای حسن بابایی راد
مسئول دفتر ریاست

خانم مریم زینانلو
مسئول اداره آموزش
مسئول رشته علوم آزمایشگاهی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
خانم زهره ترابی
مسئول رشته فوریت های پزشکی
(کاردانی)
خانم عصمت زارعی
مسئول رشته هوشبری

 
خانم محدثه سجادفر
مسئول رشته اتاق عمل

 
خانم یاسمن هاتف مطبوع
مسئول رشته فوریت های پزشکی
(کارشناسی ناپیوسته)


آقای علی تقی زاده
رئیس اداره امور عمومی


 
آقای مهدی تقی زاده
مسئول خدمات

 
خانم مریم یکتاطلب
مسئول دبیرخانه

 
خانم حدیثه آریامنش
کارگزین
خانم فاطمه محسنی
کارشناس امور فرهنگی
دبیر نظام مشارکت

 
آقای قاسم علی بخشی
متصدی امور دفتری

 
آقای محمدعلی مهدیخانی
مدیر امور مالی

 
آقای علی محمدی رامندی
کارپرداز
آقای تقی کریمی
مسئول روابط عمومی
آقای ابوالفضل بابایی
امین اموال

 

خانم زهرا سلطانی خیمه سری
مربی آموزشی

 
خانم مهین شفیع خانی
مربی آموزشی
آقای حبیب اله مهدی پور
مربی آموزشی
آقای جعفر قادرزاده
مربی آموزشی

 
آقای دکتر محمدحسین احمدی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
خانم معصومه فرمانی
سرپرست کتابخانه

 
خانم افسر پهلوانی
کارمند کتابخانه

 
خانم مهندس مرضیه موحدین
مسئول سایت و کارشناس رایانه
رابط آموزش کارکنان

 
خانم ریحانه جباری
کارشناس پژوهش

 خانم شقایق پیشخوان
کارشناس آزمایشگاه

 
خانم طاهره درگاهی
کارشناس آزمایشگاه
رابط برنامه استراتژیک

 
خانم نازنین احمدزاده
کارشناس آزمایشگاه

 خانم معصومه ضیائیها
مسئول واحد امور هیات علمی
مسئول  واحد  EDO

 
خانم معظمه پیشگاه رودسری
کارشناس واحد EDO

 
خانم مهوش جعفری مقدم
کارشناس واحد امور هیات علمی