تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

 

دانشکده بهداشت و پیراپزشکی ابتدا با عنوان آموزشکده فعالیت خود را به صورت غیررسمی در سال 1368 با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کاردانی هوشبری و اتاق عمل و بعد از چندی کاردانی علوم آزمایشگاهی در دانشکده پرستاری آغاز نمود. در سال 1374 رشته های فوق از این دانشکده جدا و تحت عنوان آموزشکده پیراپزشکی فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1387 از آموزشکده به دانشکده ارتقاء یافت.

 

مسئولین دانشکده

آقای دکتر مهدی سهمانی رئیس دانشکده
آقای شهرام رستاک معاون آموزشی دانشکده
آقای دکتر محمدحسین احمدی معاون پژوهشی دانشکده
خانم زهرا ارجینی سرپرست امور فرهنگی دانشکدهجدول پذیرش دانشجو از ابتدای تاسیس

 
ردیف رشته کاردانی
روزانه 
کاردانی
 شبانه
کارشناسی
پیوسته
کارشناسی
ناپیوسته
کارشناسی
ارشد

1 اتاق عمل 1368 1371 1387 1387 -
2 هوشبری 1368 1371 1387 1387 -
3 علوم آزمایشگاهی 1372 1372 1387 1387 -
4 فوریت های پزشکی 1385 - - - -
5 زیست فناوری پزشکی - - - - 1389 

 آمار دانشجویان دانشکده پیراپزشکی    
اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی
کارکنان دانشکده پیراپزشکی
گروه های آموزشی
 
 

درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028