فهرست دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور

 
اراك www.arakmu.ac.ir
اردبيل www.arums.ac.ir
اروميه www.umsu.ac.ir
اصفهان www.mui.ac.ir
اهواز www.aums.ac.ir
ايران www.iums.ac.ir
ايلام www.medilam.ac.ir
بابل www.mubabol.ac.ir
بندرعباس www.hums.ac.ir
بوشهر www.bpums.com
بيرجند www.bums.ac.ir
تبريز www.tbzmed.ac.ir
تهران www.tums.ac.ir
جهرم www.jums.ac.ir
رفسنجان www.rums.ac.ir
زابل www.zbmu.ac.ir
زاهدان www.zdmu.ac.ir
زنجان www.zums.ac.ir
سبزوار www.medsab.ac.ir
سمنان www.sem-ums.ac.ir
شاهرود www.shmu.ac.ir
شهركرد www.skums.ac.ir
شهيد بهشتي www.sbmu.ac.ir
شيراز www.sums.ac.ir
فسا www.fums.ac.ir
قم www.muq.ac.ir
كاشان www.kaums.ac.ir
كردستان www.muk.ac.ir
كرمان www.kmu.ac.ir
كرمانشاه www.kums.ac.ir
گلستان www.goums.ac.ir
گناباد www.gmu.ac.ir
گيلان www.gums.ac.ir
لرستان www.lums.ac.ir
مازندران www.mazums.ac.ir
مشهد www.mums.ac.ir
همدان www.umsha.ac.ir
ياسوج www.yums.ac.ir
يزد www.ssu.ac.ir