دانشگاه هاي علوم پزشكي
اراك www.arakmu.ac.ir
اردبيل www.arums.ac.ir
اروميه www.umsu.ac.ir
اصفهان www.mui.ac.ir
اهواز www.aums.ac.ir
ايران www.iums.ac.ir
ايلام www.medilam.ac.ir
بابل www.mubabol.ac.ir
بندرعباس www.hums.ac.ir
بوشهر www.bpums.com
بيرجند www.bums.ac.ir
تبريز www.tbzmed.ac.ir
تهران www.tums.ac.ir
جهرم www.jums.ac.ir
رفسنجان www.rums.ac.ir
زابل www.zbmu.ac.ir
زاهدان www.zdmu.ac.ir
زنجان www.zums.ac.ir
سبزوار www.medsab.ac.ir
سمنان www.sem-ums.ac.ir
شاهرود www.shmu.ac.ir
شهركرد www.skums.ac.ir
شهيد بهشتي www.sbmu.ac.ir
شيراز www.sums.ac.ir
فسا www.fums.ac.ir
قم www.muq.ac.ir
كاشان www.kaums.ac.ir
كردستان www.muk.ac.ir
كرمان www.kmu.ac.ir
كرمانشاه www.kums.ac.ir
گلستان www.goums.ac.ir
گناباد www.gmu.ac.ir
گيلان www.gums.ac.ir
لرستان www.lums.ac.ir
مازندران www.mazums.ac.ir
مشهد www.mums.ac.ir
همدان www.umsha.ac.ir
ياسوج www.yums.ac.ir
يزد www.ssu.ac.ir
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028