نام و نام خانوادگی: محمدعلی مهدیخانی

  سمت: رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                  داخلی : 3910    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی