نام و نام خانوادگی: بتول امینی

  سمت: عامل مالی دانشکده پیراپزشکی

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028               داخلی : 3710

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی