برنامه ملاقات عمومی

برنامه ملاقات عمومی مسئولین دانشکده پیراپزشکی


رئیس دانشکده
یکشنبه
سه شنبه
10-12
12-13

  ساختمان دانشکده پیراپزشکی، طبقه سوم


معاون اداری و مالی

جناب آقای محمدرضا امامقلی

سه شنبه

8-12

  ساختمان دانشکده پیراپزشکی، طبقه سوم


معاون آموزشی

جناب آقای دکتر يوسف اکبري شهرستانکي

سه شنبه

9-12

  ساختمان دانشکده پیراپزشکی، طبقه سوم


معاون پژوهشی

جناب آقای دکتر محمد مهدی امام جمعه

شنبه چهارشنبه

8-12

  ساختمان دانشکده پیراپزشکی، طبقه سوم


معاون فرهنگی

سرکار خانم ناهید ساوه

یکشنبه و سه شنبه

9-11

  ساختمان دانشکده پیراپزشکی، طبقه اول