مدیران و کارکنان دانشکده پیراپزشکی
نام و نام خانوادگی   سمت شماره تماس داخلی توضیحات

دکتر رزاق محمودی رئیس دانشکده 3700  اطلاعات بیشتر
دکتر محمدمهدی امام جمعه معاون پژوهشی 3901  اطلاعات بیشتر
دکتر يوسف اکبري شهرستانکي معاون آموزشی 3900  اطلاعات بیشتر
محمدرضا امامقلی معاون اداری و مالی 3705  اطلاعات بیشتر
ناهید ساوه معاون فرهنگی 3725  اطلاعات بیشتر
دکتر اعظم جنتی اصفهانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  3905 اطلاعات بیشتر
هدایت اکبری کارپرداز 3943 اطلاعات بیشتر
زهرا ارجینی رابط امور بانوان 3934 اطلاعات بیشتر 
حدیثه آریامنش  مسئول رشته علوم آزمایشگاهی 3926 اطلاعات بیشتر 
زهرا برخورداری کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی 3723 اطلاعات بیشتر 
حسن بابایی راد مسئول دفتر ریاست  3700  اطلاعات بیشتر
افسر پهلوانی  کارمند کتابخانه 3961  اطلاعات بیشتر
زهره ترابی عروس محله مسئول رشته فوریت های پزشکی 3929  اطلاعات بیشتر
علی تقی زاده مسئول امور عمومی  3708 اطلاعات بیشتر
مهدی تقی زاده  مسئول خدمات  3938  اطلاعات بیشتر
ریحانه جباری

کارشناس امور هیات علمی

3936

 اطلاعات بیشتر

خدیجه حسنی کارشناس واحد EDO 3711  اطلاعات بیشتر
منیر درگاهی مسئول دبیرخانه 3709 اطلاعات بیشتر
محمدابراهیم رسول زاده متصدی واحد سمعی و بصری 3727  اطلاعات بیشتر
عصمت زارعی مسئول رشته هوشبری 3930  اطلاعات بیشتر
مریم زینانلو مسئول اداره آموزش
مسئول رشته بیوتکنولوژی

کارشناس تحصیلات تکمیلی
3927  اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر
نیره زندی کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی 3758 اطلاعات بیشتر 
محدثه سجادفر مسئول رشته اتاق عمل 3926  اطلاعات بیشتر
مهین شفیع خانی مربی آموزشی 3933  اطلاعات بیشتر
مهدی صفدری مسئول امور هیات علمی 3707 اطلاعات بیشتر
معصومه ضیائیها مسئول واحد EDO 3933 اطلاعات بیشتر
قاسم علی بخشی متصدی امور دفتری 3900  اطلاعات بیشتر
هدیه غلامپور کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی 3931 اطلاعات بیشتر
محمد فقیه لو حسابدار 3910 اطلاعات بیشتر
معصومه فرمانی مسئول کتابخانه 3960  اطلاعات بیشتر
جعفر قادر زاده مربی آموزشی 3947  اطلاعات بیشتر
راضیه قدیمی کارشناس امور اداری 3933 اطلاعات بیشتر
زینب کریمی دبیر نظام مشارکت 3730  اطلاعات بیشتر
تقی کریمی امین اموال
و
رابط روابط عمومی
3911   اطلاعات بیشتر

  اطلاعات بیشتر
فهیمه مردانی کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و بیوتکنولوژی 3957  اطلاعات بیشتر
زهرا عابدینی مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر 3913   اطلاعات بیشتر
 
رقیه مومنی مسئول بایگانی 3713  اطلاعات بیشتر
حبیب اله مهدی پور مربی آموزشی 3946  اطلاعات بیشتر
محمدعلی مهدیخانی رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی 3910  اطلاعات بیشتر
نازنین نجفی زادگان کارشناس پژوهش 3723 اطلاعات بیشتر
مریم یکتاطلب مسئول امور کلاس ها 3922  اطلاعات بیشتر