مدیران و کارکنان دانشکده پیراپزشکی
نام و نام خانوادگی   سمت شماره تماس داخلی توضیحات

دکتر رزاق محمودی رئیس دانشکده 3700  اطلاعات بیشتر
دکتر محمدمهدی امام جمعه معاون پژوهشی 3901  اطلاعات بیشتر
دکتر محمدحسین احمدی معاون آموزشی 3900  اطلاعات بیشتر
محمدرضا امامقلی معاون اداری و مالی 3705  اطلاعات بیشتر
ناهید ساوه معاون فرهنگی 3725  اطلاعات بیشتر
دکتر حسین احمدپور یزدی  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  3905 اطلاعات بیشتر
نازنین احمدزاده کارشناس آزمایشگاه هماتولوژی 3758 اطلاعات بیشتر 
زهرا ارجینی رابط امور بانوان 3934 اطلاعات بیشتر 
بتول امینی عامل مالی  3710 اطلاعات بیشتر 
حدیثه آریامنش                   کارگزین    3922 اطلاعات بیشتر
حسن بابایی راد مسئول دفتر ریاست  3700  اطلاعات بیشتر
افسر پهلوانی  کارمند کتابخانه 3961  اطلاعات بیشتر
شقایق پیشخوان دیبازر کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و بیوتکنولوژی 3957  اطلاعات بیشتر
زهره ترابی عروس محله مسئول رشته فوریت های پزشکی 3929  اطلاعات بیشتر
علی تقی زاده مسئول امور عمومی  3708 اطلاعات بیشتر
مهدی تقی زاده  مسئول خدمات  3938  اطلاعات بیشتر
ریحانه جباری

 کارشناس پژوهش
و
کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

3936

 اطلاعات بیشتر

 اطلاعات بیشتر

خدیجه حسنی کارشناس واحد EDO 3711  اطلاعات بیشتر
محمدابراهیم رسول زاده متصدی واحد سمعی و بصری 3727  اطلاعات بیشتر
 مینا روانیخش کارشناس امور هیات علمی 3711  اطلاعات بیشتر
عصمت زارعی مسئول رشته هوشبری 3930  اطلاعات بیشتر
مریم زینانلو مسئول اداره آموزش
مسئول رشته بیوتکنولوژی 
مسئول رشته علوم آزمایشگاهی
3927  اطلاعات بیشتر
محدثه سجادفر مسئول رشته اتاق عمل 3926  اطلاعات بیشتر
زهرا سلطانی خیمه سری مربی آموزشی 3933  اطلاعات بیشتر
مهین شفیع خانی مربی آموزشی 3933  اطلاعات بیشتر
معصومه ضیائیها مسئول امور هیات علمی
و
مسئول واحد EDO
3933 اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر
قاسم علی بخشی متصدی امور دفتری 3900  اطلاعات بیشتر
معصومه فرمانی مسئول کتابخانه 3960  اطلاعات بیشتر
جعفر قادر زاده مربی آموزشی 3947  اطلاعات بیشتر
زینب کریمی دبیر نظام مشارکت 3730  اطلاعات بیشتر
تقی کریمی امین اموال
و
رابط روابط عمومی
3911   اطلاعات بیشتر

  اطلاعات بیشتر
علی محمدی رامندی اصل کارپرداز 3943  اطلاعات بیشتر
مرضیه موحدین مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر
و
رابط اموزش ضمن خدمت کارکنان
3913   اطلاعات بیشتر

  اطلاعات بیشتر
رقیه مومنی مسئول بایگانی 3713  اطلاعات بیشتر
حبیب اله مهدی پور مربی آموزشی 3946  اطلاعات بیشتر
محمدعلی مهدیخانی معاون عامل مالی 3910  اطلاعات بیشتر
مریم یکتاطلب مسئول دبیرخانه 3922  اطلاعات بیشتر