اساتید دانشکده پیراپزشکی
نام و نام خانوادگی سمت گروه آموزشی توضیحات

  دکتر حسین احمدپور یزدی  عضو هیات علمی بیوتکنولوژی اطلاعات بیشتر 
  دکتر محمدحسين احمدي  عضو هیات علمی علوم آزمایشگاهی  اطلاعات بیشتر 
  زهرا ارجینی  عضو هیات علمی فوريتهاي پزشكي  اطلاعات بیشتر 
 دکتر یوسف اکبری شهرستانکی عضو هیات علمی فوريتهاي پزشكي  اطلاعات بیشتر 
  دکتر مهدي آزاد  عضو هیات علمی علوم آزمایشگاهی  اطلاعات بیشتر 
  محمد بخارائی  عضو هیات علمی اتاق عمل  اطلاعات بیشتر 
  دکتر اعظم جنتی اصفهانی  عضو هیات علمی بیوتکنولوژی  اطلاعات بیشتر 
  شهرام رستاک  عضو هیات علمی هوشبری  اطلاعات بیشتر 
  دکتر مهدی زاهدپناه  عضو هیات علمی علوم آزمایشگاهی  اطلاعات بیشتر 
  مهین شفیع خانی مربی آموزشی اتاق عمل  اطلاعات بیشتر 
  عليرضا شفيعي  عضو هیات علمی اتاق عمل  اطلاعات بیشتر 
  دکتر نعمت اله غيبي  عضو هیات علمی بیوتکنولوژی  اطلاعات بیشتر 
  دکتر عليرضا فراست عضو هیات علمی بیوتکنولوژی  اطلاعات بیشتر 
  جعفر قادرزاده مربی آموزشی هوشبری  اطلاعات بیشتر 
  اصغر كاربرد  عضو هیات علمی اتاق عمل  اطلاعات بیشتر 
  سكينه مقدم ز آبادي  عضو هیات علمی فوريتهاي پزشكي  اطلاعات بیشتر 
  حبيب اله مهدي پور مربی آموزشی هوشبری  اطلاعات بیشتر 
  فريبا هاشمي حفظ آبادي  عضو هیات علمی اتاق عمل  اطلاعات بیشتر