مسئول امور کلاس ها

  نام و نام خانوادگی: مریم یکتاطلب

  سمت: مسئول امور کلاس ها

  مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                    داخلی : 3729

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی