این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.


 

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی (ارائه پیشنهاد و پیگیری)

تالار گفتگو

سامانه های الکترونیکی دانشگاه