سمت: کارمند واحد سمعی و بصری
مدرک تحصیلی:  دیپلم
تلفن : 33336001      داخلی :3727

شرح وظایف
تجهیزات واحد سمعی و بصری
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی