واحد سمعی و بصری

نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم رسول زاده

سمت: کارمند واحد سمعی و بصری
مدرک تحصیلی:  دیپلم
تلفن : 33336001      داخلی :3727

نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی