تاریخچه EDO دانشکده
 بر اساس ابلاغ معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اواخر سال 1382 مبنی بر لزوم راه اندازی واحدهای EDO در کلیه دانشکده ها و تاکید بر آن از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ، در خرداد ماه سال 1383 واحد EDO دانشکده تاسیس شد.
 اهداف تشکیل (EDO):
 اهداف کلی
ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده
ارتقای توانمندی آموزشی اساتید
پژوهش در آموزش
 اهداف اختصاصی
تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف معلمی آنها      
بهینه سازی برنامه های آموزشی در سطوح مختلف
بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان
هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

توانمند سازی کادر آموزشی دانشکده در زمینه مباحث مختلف آموزش پزشکی
توانمند سازی کادر علمی دانشکده در زمینه مباحث تخصصی آنان

بهبود وضعیت برنامه ریزی آموزشی کادر آموزشی دانشکده
بهبود کیفیت تدریس دروس تئوری،عملی وکارآموزی کادر علمی دانشکده
بهبود کیفیت ارزشیابی آموزشی اساتید از دانشجویان دانشکده

ارتقاءکیفیت پروژه های تحقیقاتی اساتید و دانشجو یان دانشکده 
بستر سازی مناسب  برای دخالت دانشجویان در فعالیتهای آموزشی مرتبط با آنان
تدوین برنامه راهبردی دانشکده
ارتقاء علمی مدیران گروههای آموزشی دانشکده
ارتقاء علمی رشته های دانشکده
ایجاد رشته های جدید در دانشکده