آئین نامه شرح وظایف EDC و EDO
دستورالعمل استفاده از تسهیلات استعداد درخشان (تیر ماه 1398)
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
آیین نامه استاد مشاور
دستورالعمل آیین نامه تشویق و تقدیر از دانشجویان
شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری

 آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان 1400-1399

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان 1400 -1399
اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان
آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی
مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مبنی بر الزام دو سال سابقه کار بالینی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته ها
آیین نامه استعداد درخشان
بسته های  تحول و  نوآوری آموزش علوم پزشکی 
تغییر آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس
شیوه نامه روش های نوین ارزیابی درون بخشی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
شیوه های پشتیبانی ازفعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-98
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد 1400-1399