سمت: سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی / هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون        
مرتبه علمی : استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک : mh.ahmadi@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3937
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی