سمت: معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی / بهداشت محیط
مرتبه علمی : استاد
سوابق علمی و پژوهشی  (فارسی)   (انگلیسی)
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک : memamjomeh@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3706
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی