معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدمهدی امام جمعه

سمت: معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی / بهداشت محیط
مرتبه علمی : استاد

سوابق علمی و پژوهشی  (فارسی)   (انگلیسی)

لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک : memamjomeh@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3706
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی