آیین نامه استفاده از کتابخانه دانشکده پیراپزشکی


(کلیه اعضای محترم کتابخانه ملزم به رعایت موارد زیر می باشند)

   تعداد کتب به اعضای هیات علمی 5 جلد ، کارمندان و دانشجویان بهداشت و پیراپزشکی 3 جلد و به دانشجویان رشته های دیگر 1 جلد امانت داده میشود و مدت امانت 10 روز می باشد.
در صورت تاخیرکتب امانتی بیش از 4روز به ازای هریک روز، 2 روز از خدمات کتابخانه محروم می گردید.
دیرکرد بیشتر از 30 روز باعث محرومیت عضو به مدت یک ترم از خدمات امانت، بعلاوه التزام به تهیه و اهدای عین کتاب امانت گرفته شده علاوه بر تحویل اصل کتاب می گردد و دیرکرد بیش از یک ترم، علاوه بر موارد مذکور باعث معرفی به مسوولین دانشکده جهت برخورد قانونی توسط مراجع ذیصلاح می گردد.
در صورت مفقود شدن کتاب و یا هرگونه خسارت باید کتاب عینا" جایگزین گردد. بدیهی است مفقود شدن کتاب و تاخیر در اعلام مفقودی ، مشمول مقررات دیرکرد نیز خواهد بود.
کلیه کتابهای  مرجع فقط در کتابخانه قابل استفاده اند و امانت داده نمی شوند.
هر فرد ملزم به استفاده از کارت  عضویت خود می باشد و ارایه کارت عضویت دیگران و یا تحویل کتاب به غیر، تخلف از مقررات کتابخانه محسوب شده در صورت  مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ورود با کیف و وسایل اضافی به هر قسمت از مخزن (قفسه های کتاب) کتابخانه و به هر مدت ناقص مقررات و اکیدا" ممنوع است  .بمنظور رفاه حال دانشجویان محترم مکانی در قسمت ورودی کتابخانه جهت استقرار کیف و وسایل شخصی مراجعین تعبیه شده است بدیهی است با وجود کمدهای قفل دار  هیچ گونه مسئولیتی در قبال محافظت از وسایل شخصی متوجه کتابخانه نخواهد بود.
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028