شرایط عضویت در کتابخانه


مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه به شرح
ذیل می باشد:

  • ارائه کارت دانشجویی برای دانشجویان                                                                               
  • ارائه نسخه ای از حکم کار گزینی برای اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده        
  •  ارائه یک قطعه عکس         
  •  تکمیل فرم تقاضای عضویت                         


لازم به ذکر می باشد کلیه اعضای محترم کتابخانه ملزم به رعایت مقررات بر اساس آیین نامه مدون کتابخانه می باشند

و همچنین جهت آشنایی با آیین نامه کتابخانه به بخش گردش و امانت مراجعه نمایند.