کارشناس پژوهش

 

  نام و نام خانوادگی:  ریحانه جباری

  سمت:  کارشناس پژوهش

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط

 شرح وظایف

پست الکترونیک: paramedicalresearch@qums.ac.ir

  تلفن: 33336001         داخلی :  3936

  نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی