کارشناس پژوهش

 

  نام و نام خانوادگی:  نازنین نجفی زادگان

  سمت:  کارشناس پژوهش

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد/ علوم کامپیوتر

 شرح وظایف

پست الکترونیک: paramedicalresearch@qums.ac.ir

  تلفن: 33336001         داخلی :  3723

  نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی