معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی


 


 
  نام و نام خانوادگی: محمدرضا امامقلی

  سمت : معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ،تمدن و ملل اسلامی

  شرح وظایف

 تلفن: 33336001               داخلی : 3705

نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

فرم درخواست وقت ملاقات