سمت : معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ،تمدن و ملل اسلامی
  شرح وظایف
 تلفن: 33336001               داخلی : 3705
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

فرم درخواست وقت ملاقات