رئیس اداره امور عمومی

 نام و نام خانوادگی: حمید ازمیری

 سمت: رئیس اداره امور عمومی

  مدرک و رشته تحصیلی: فوق دیپلم / فناوری اطلاعات

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3920               مستقیم: 33350057-028

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی