رئیس اداره امور عمومی

 نام و نام خانوادگی: علی تقی زاده

 سمت: رئیس اداره امور عمومی

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3708       

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی