مسئول خدمات

  نام و نام خانوادگی: مهدی تقی زاده

  سمت: مسئول خدمات

  مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم / کامپیوتر

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3938    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی