دبیر نظام مشارکت 

فاطمه محسنی
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی : هوشبری
شرح وظایف
تلفن: 33359501    داخلی :3908
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
فرم نظام پیشنهادات
درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028