سمت: دبیر نظام مشارکت

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / هوشبری

شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3908    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

فرم نظام پیشنهادات