دبیر نظام مشارکت

  نام و نام خانوادگی: فاطمه محسنی

  سمت: دبیر نظام مشارکت

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / هوشبری

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3908    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی