دبیر نظام پیشنهادها

  نام و نام خانوادگی: زینب کریمی

  سمت: دبیر نظام پیشنهادها

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3730

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

سامانه نظام پیشنهادها