سمت: مسئول بایگانی

  مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3922    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی