مسئول بایگانی

 
ماری زمانی ترک

مدرک تحصیلی: دیپلم
رشته تحصیلی : اقتصاد

شرح وظایف

تلفن: 33369581    داخلی :3922

نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

درباره ما
  • آدرس: قزوین ، بلوار شهید باهنر ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی
  • کدپستی: 59811 -34197
  • شماره تلفن دفتر ریاست:   33328212 -028
  • شماره تلفن دانشکده:   33336001 -028
  • شماره فکس:     33328213 -028