مسئول بایگانی

  نام و نام خانوادگی: رقیه مومنی

  سمت: مسئول بایگانی

  مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                    داخلی : 3713

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی