نام و نام خانوادگی: محمد فقیه لو

  سمت: حسابدار

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حقوق

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                  داخلی : 3910    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی