سمت: مدیر امور مالی

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3910    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی