حسابدار

  نام و نام خانوادگی:

  سمت: حسابدار

  مدرک و رشته تحصیلی:

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028               داخلی : 3911    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی