حسابدار

  نام و نام خانوادگی: تقی کریمی

  سمت: حسابدار

  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حقوق قضایی

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028               داخلی : 3911    

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی