امین اموال

  نام و نام خانوادگی: ابوالفضل بابایی

  سمت: امین اموال

  مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028               داخلی : 3712

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی