امین اموال


 
 
 نام و نام خانوادگی: تقی کریمی
 سمت: امین اموال
  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حقوق قضایی
  تلفن تماس: 33336001-028        داخلی : 3911
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی