کارپرداز

  نام و نام خانوادگی: علی محمدی رامندی

  سمت: کارپرداز

  مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم

  شرح وظایف

  تلفن تماس: 33336001-028                  داخلی : 3943

  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی