سمت: معاون فرهنگی دانشکده پیراپزشکی

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / روانشناسی
شرح وظایف
پست الکترونیک:  culture_health@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3725
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
فرم درخواست وقت ملاقات