معاون فرهنگی دانشکده پیراپزشکی


 
نام و نام خانوادگی: ناهید ساوه
سمت: معاون فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / روانشناسی
شرح وظایف
پست الکترونیک:  culture_health@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001                    داخلی : 3725
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

فرم درخواست وقت ملاقات