به منظور ایجاد فضای فرهنگی مناسب در دانشکده  و نیز انجام مدیریت و برنامه ریزی ‌ برای‌ گسترش‌ و تعمیق‌ اندیشه‌ و فرهنگ‌ در میان‌ دانشجویان‌ با عنایت‌ به‌ ارزش‌ های اسلامی‌ و پشتوانه‌های‌ اصیل‌ فرهنگی، معاونت فرهنگی در دانشکده تشکیل گردیده است  که با مشارکت‌ واقعی‌ دانشجویان‌ ، برای به ثمر رسیدن برنامه های فرهنگی تلا‌ش می نماید. در این معاونت ، یک کارشناس مستقر می باشد که مسئولیت هماهنگی ، حمایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی را در بر عهده دارد . این کارشناس خواسته ها و نیاز های فرهنگی دانشجویان را به شورای فرهنگی دانشکده و همچنین اداره کل فرهنگی منتقل می نماید .

 

 

تبصره : ترکیب اعضاء شورای فرهنگی دانشکده به شرح زیر می باشد.

 

·         رئیس دانشکده به عنوان رئیس شورا

 

·         سرپرست امور فرهنگی دانشکده به عنوان دبیر شورا.

 

·         معاونین اداری مالی و آموزشی دانشکده.

 

·         نماینده دفتر نهاد رهبری دانشگاه.

 

·         مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه.

 

·         روابط عمومی دانشکده.

 

·         یک نفر دانشجو از دوره های تحصیلات تکمیلی به انتخاب رئیس دانشکده

 

·         یک نفر نماینده تشکلها یا کانون های فعال دانشکده به انتخاب معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه .

 

·         دبیر کمیته عفاف و حجاب ، ستاد اقامة نماز و شورای احیاء امر به معروف و نهی از منکر برحسب مورد تقاضا.