آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
کدپستی: 59811 -34197
پست الکترونیک: spm@qums.ac.ir
تلفن: 33336001-028
تلفن دفتر ریاست: 33344798-028
فکس: 33345862-028
  

شبکه های اجتماعی دانشگاه