سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی

  مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ای      
  مرتبه علمی : دانشیار
  سوابق علمی و پژوهشی
  لینک سامانه پژوهان
  شرح وظایف
  پست الکترونیک:  asvariani@qums.ac.ir
  تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3700      
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

  فرم درخواست وقت ملاقات