سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی

مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / بیوشیمی بالینی        
مرتبه علمی : دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی (فارسی) و  (انگلیسی)
جزوه های آموزشی لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف چکیده مقالات
پست الکترونیک:  m.sahmani@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3900        مستقیم: 33328212-028
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

فرم درخواست وقت ملاقات