رئیس دانشکده پیراپزشکی

  نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی
  سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی
  مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
  مرتبه علمی :
استاد      
  پست الکترونیک :  r.mahmodi@qums.ac.ir
  تلفن تماس: 33336001-028                 داخلی : 3700      
  تلفن تماس مستقیم: 33344798-028                   
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

  فرم درخواست وقت ملاقات