رئیس دانشکده پیراپزشکی

  نام و نام خانوادگی: دکتر علی صفری واریانی
  سمت: سرپرست دانشکده پیراپزشکی
  مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ای      
  مرتبه علمی : دانشیار
  پست الکترونیک :  asvariani@qums.ac.ir
  تلفن تماس: 33336001-028                 داخلی : 3700      
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

  فرم درخواست وقت ملاقات