مسئول دفتر

 
نام و نام خانوادگی: حسن بابایی راد

سمت: مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف

تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3700       مستقیم: 33237269 -028

آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی