سمت: مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف

تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3900        مستقیم: 33328212-028

آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی