مسئول دفتر

 
نام و نام خانوادگی: قاسم علی بخشی

سمت: مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: دیپلم

شرح وظایف

تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3900              مستقیم: 33328212-028

آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی